Hlavná stránka – O mne

O MNE

miroslav-glejtek.jpg, 31kB

Curriculum Vitæ

Doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD., sa narodil v roku 1981 v Žiline. V rokoch 1999 – 2004 študoval na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Od roku 2004 pokračoval v štúdiu na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore história, kde v roku 2008 obhájil magisterskú prácu na tému Historický exlibris a supralibros vo fondoch nitrianskych piaristov ako historický prameň. V rokoch 2008 – 2011 bol interným doktorandom toho istého pracoviska. Téma jeho dizertačnej práce mala názov Inštitúcia Spišskej kapituly v ranom novoveku. Vnútorné dejiny kapituly v 17. a 18. storočí vo svetle kanonických vizitácií a kapitulných štatútov. V roku 2010 obhájil rigoróznu prácu na tému Pečať ako prameň cirkevnej heraldiky. Od roku 2011 pôsobil na Katedre histórie FF UKF v Nitre ako odborný asistent a v roku 2014 sa na rovnakom pracovisku habilitoval prácou Stredoveká cirkevná pečať – prameň kresťanskej ikonografie na docenta. Špecializuje sa na pomocné vedy historické, cirkevné dejiny a kresťanskú ikonografiu. V roku 2008 bol menovaný Heraldickým konzultorom Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska s právom posudzovať a schvaľovať cirkevné erby. Je tiež členom Slovenskej genealogicko–heraldickej spoločnosti. Od roku 2013 je členom vedeckej rady Kysuckého múzea v Čadci. V roku 2017 bol menovaný členom Heraldickej komisie Ministerstva vnútra SR. Vo výskumnej činnosti sa zaoberá najmä cirkevnou heraldikou a sfragistikou, kresťanskou ikonografiou a dejiny knižnej kultúry. Na roky 2019 – 2023 je menovaný členom Vedeckej rady Filozofickej fakulty Univerzity Hradec Králové. Okrem historického výskumu sa venuje aj živej heraldike – navrhovaniu erbov (pečiatok, zástav, exlibrisov) cirkevných ustanovizní a cirkevných predstaviteľov, ako aj osobných (občianskych, rodinných) erbov.

© Miroslav Glejtek, 2009 – 2021