Hlavná stránka – Publikačná činnosť

MONOGRAFIE A SKRIPTÁ

GLEJTEK, M. a kol. Arcibiskupi a biskupi Uhorska. Moc prelátov a jej prejavy v stredoveku. Nitra 2020, 400 s. ISBN 978-80-8218-016-2.
GLEJTEK, M. - LABANC, P. Cvičenia z historickej chronológie. Spôsoby datovania v stredovekom Uhorsku. Nitra 2016, 192 s. ISBN 978-80-558-1045-4.
LABANC, P. – GLEJTEK, M. Spišské prepoštstvo na prelome stredoveku a novoveku I. Príspevok k náboženským dejinám Spiša. Trnava; Kraków 2015, 101s. ISBN 978-83-7490-879-5.
GLEJTEK, M. - LABANC, P. Cvičenia zo stredovekej latinskej paleografie. Uhorské listinné písmo v 13. – 16. storočí. Nitra 2015, 334 s.
GLEJTEK, M. – RÁBIK, V. Insígnia kanonikov Nitrianskej kapituly. Nitra 2013, 84 s.
GLEJTEK, M. Heraldika. Úvod do štúdia erbov. Čadca 2013, 272 s.
GLEJTEK, M. Stredoveká cirkevná pečať – prameň kresťanskej ikonografie. Hradec Králové 2013, 234 s.
GLEJTEK, M. Súčasná cirkevná heraldika v tvorbe Zdenka G. Alexyho. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2011, 151 s.

ROZHOVORY

Rozhovor redaktorky Anny STANKAYOVEJ s Miroslavom GLEJTEKOM v Katolíckych novinách č. 26/2020, s. 11 s názvom: Erb biskupa Jána Kuboša odkazuje na Krista.
Rozhovor redaktorky Anny STANKAYOVEJ s Miroslavom GLEJTEKOM v Katolíckych novinách č. 34/2020, s. 12-13 s názvom: Erby dnes opäť zažívajú rozkvet.
Rozhovor redaktorky Márie INŠITORISOVEJ s Miroslavom GLEJTEKOM v časopise Poľovníctvo a rybárstvo, roč. 71, č. 11, 2019, s. 48-51 s názvom: Zver a lov v erboch (I.).
Rozhovor redaktorky Márie INŠITORISOVEJ s Miroslavom GLEJTEKOM v časopise Poľovníctvo a rybárstvo, roč. 72, č. 2, 2020, s. 53-55 s názvom: Zver a lov v erboch (II.).

ŠTÚDIE A ČLÁNKY

GLEJTEK, M. Heraldika v prostredí stredovekých uhorských arcibiskupov a biskupov. In Studia Historica Nitriensia, roč. 24, 2020, č. 1, s. 18-35. ISSN 1338-7219.
GLEJTEK, M. Zvyklosti pri príprave listín a ich pečatení v prostredí stredovekých hodnoverných miest vo svetle kapitulských štatútov. In. BYSTRICKÝ, Peter – HUDÁČEK, Pavol a kol. Gestá, symboly, ceremónie a rituály v stredoveku. Bratislava : Veda, 2020, s. 23-36. ISBN 978-80-224-1787-7.
GLEJTEK, M. Iconographic changes of ecclesiastic seals in the medieval Hungarian Kingdom (illustrated by the example of Spiš chapter provosts). In ZOGRAF, roč. 42, 2018, s. 55-71. DOI https://doi.org/10.2298/ZOG1842055G. ISSN 0350-1361.
GLEJTEK, M. Ochrana proti falšovaniu listín vydávaných hodnovernými miestami v stredovekom uhorskom zákonodarstve. In Studia Historica Nitriensia, roč. 22, 2018, č. 1, s. 57-78. ISSN 1338-7219.
GLEJTEK, M. Práva a povinnosti uhorských biskupov pri správe diecéz v 11. a 14. storočí z pohľadu kánonického práva. In Konštantínove listy, roč. 11, 2018, č. 1, s. 79-104. ISSN 1337-8740.
GLEJTEK, M. Súčasná cirkevná heraldika v historickom kontexte. In Communio Missio : internetový časopis pre novú evanjelizáciu, roč. 16, 2018, č. 1, s. 17-27. ISBN 978-80-971275-3-4. Prístup: https://issuu.com/...
GLEJTEK, M. Aké príbehy sú ukryté v erboch? In Historyweb.sk : informačný portál o histórii. ISSN 1338-8789, online, s. 1-6. Prístup: http://historyweb.dennikn.sk/...
GLEJTEK, M. Výmena veľkých pečatidiel uhorských prelátov a cirkevných inštitúcií v stredoveku. In Kultúrne dejiny, roč. 8, 2017, č. 1, s. 6-40. ISSN 1338-2209.
GLEJTEK, M. Niekoľko poznámok k vzťahu medzi cirkevnou heraldikou a sfragistikou. In Genealogicko-heraldický hlas, roč. 27, 2017, č. 1-2, s. 15-26. ISSN 1335-0137.
GLEJTEK, M. Pečať ako prostriedok symbolickej komunikácie. Predovšetkým na príklade panovníckych, cirkevných a mestských pečatí v stredovekom Uhorskom kráľovstve. In HLAVAČKOVÁ, Miriam (ed.). Podoby stredovekej komunikácie. Bratislava 2016, s. 315-353 + prílohy s. 446-455. ISBN 978-80-224-1537-8.
GLEJTEK, M. Neznáme cirkevno-sfragistické artefakty zo stredovekého Spiša. In Konštantínove listy, roč. 9, 2016, č. 1, s. 50-63. ISSN 1337-8740.
GLEJTEK, M. Ikonografia autentickej pečate katedrálnej kapituly sv. Jána Nepomuckého v Rožňave z roku 1777 a tvorba súčasných symbolov (Ku koncepcii tvorby symbolov v cirkevnej sfragistike a heraldike). In Genealogické a heraldické informace 2014, Brno 2015, s. 73-80 + obr. prílohy.
GLEJTEK, M. Pečatenie v novovekých hodnoverných miestach na príklade Spišskej a Nitrianskej kapituly. In: Studia historica Brunensia, roč. 60, 2013, č. 1, s. 215-230. ISSN-1803-7429.
GLEJTEK, M. Pečate nižšieho duchovenstva (farárov) v 18. a 19. storočí ako prameň heraldiky a kresťanskej ikonografie. In Genealogicko-heraldický hlas, roč. 23, 2013, č. 1-2, s. 34-43.
GLEJTEK, M. K tvorbe erbov dekanátov Žilinskej diecézy. In Liturgia : časopis pre liturgickú obnovu, roč. 23, 2013, č. 3, s. 279-286, ISSN 1210-0676.
GLEJTEK, M. Symbolika a heraldika v Kostole sv. Barbory. In Kostol sv. Barbory Žilina. Žilina 2013, s. 27-29, ISBN 978-80-971266-3-6.
GLEJTEK, M. Symbolika Nitrianskej sídelnej kapituly a jej členov do začiatku 19. storočia. In GADUŠOVÁ, Zdenka (ed.). Acta Nitriensiae 14 : reprezentačný zborník Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Nitra 2013, s. 50-67, ISBN 978-80-558-0250-3.
GLEJTEK, M. Nové poznatky k stredovekým pečatiam členov Spišskej Kapituly. In Acta Musaei Scepusiensis 2010 - 2011. Levoča 2012, s. 6-21, ISBN 978-80-85167-53-5.
GLEJTEK, M. Sv. Vojtech v ikonografickej skladbe cirkevnej pečate v Ostrihomskej arcidiecéze. In NEMEŠ, J. – KOŽIAK, R. (eds.). Svätý Vojtech – svätec, doba a kult. Bratislava : Chronos, 2011, s. 149-158, ISBN 978-80-89027-35-4.
GLEJTEK, M. Náčrt vývoja ikonografickej skladby pečatí nižších klerikov v Uhorsku. In SLNEKOVÁ, V. (ed.). Čriepky z dejín Slovenska. Zborník referátov z konferencie pri príležitosti 70. narodenín doc. PhDr. Idy Zubáckej, CSc. Nitra : FF UKF v Nitre, s. 49-64, ISBN 978-80-8094-732-3.
GLEJTEK, M. Vývoj erbov vyšších cirkevných hodnostárov na Slovensku do konca stredoveku. In DRAHOŠOVÁ, Š. – KERESTEŠ, P. – ŠIŠMIŠ, M. (eds.). Kontinuita a diskontinuita genealógie a heraldiky : Continuity and Discontinuity of Genealogy and Heraldry. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2010, s. 55-68, ISBN 978-80-970196–2–4
GLEJTEK, M. Niekoľko poznámok k erbu a pečatiam olomouckého biskupa Stanislava Turza. In DOBROTKOVÁ, M. (ed.). Studia historica Tyrnaviensia IX – X. Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce; Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 2010, s. 81-97, ISBN 978-83-7490-327-1
GLEJTEK, M. Pečate spišských prepoštov od polovice 15. storočia do roku 1776. In Hromják, Ľuboslav (ed.) Studia theologica Scepusiensia III : Z dejín Spišského prepoštstva. Zborník z medzinárodnej konferencie pri príležitosti 800. výročia prvej známej písomnej zmienky o Spišskom prepoštstve. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka : Spišské Podhradie, 2010, s. 251-271 + obr. príloha XXVII – XXXVIII.
GLEJTEK, M. Niekoľko poznámok k ikonografii stredovekých cirkevných pečatí. In Konštantínove listy, ročník 3, 2010, č. 3, s. 62-87, ISSN 1337-8740
GLEJTEK, MIROSLAV. Dielo Sacra concilia Ecclesiae Romano-catholicae in Regno Hungariae z heraldického a sfragistického hľadiska. In Feriancová, A. – Glejtek, M. (ed.) Prameň – jeho funkcia, význam, interpretácia a limity v historickom výskume. Nitra 2010, s. 103-120.
GLEJTEK, M. Cirkevná heraldika v Nitrianskej diecéze. In Genealogicko-heraldický hlas, ročník 19, 2009, č. 1 – 2, s. 28-35.
GLEJTEK, M. Umwandlungen der Wappen in den Siegeln Ungarischer Erzbischöfe und Bischöfe. In Turul, ročník 82, 2009, č. 4, s. 113-118, ISSN 1216-7258
GLEJTEK, M. Typológia a ikonografia arcibiskupských pečatí v Ostrihomskej arcidiecéze v 16. – 18. storočí (Sonda do problematiky). In Verba Theologica, roč. VIII, 2009, č. 2, s. 87-95.
GLEJTEK, M. Vývoj a súčasný stav personálnej cirkevnej heraldiky s prihliadnutím na územie Slovenska. In Liturgia – Časopis pre liturgickú obnovu, roč. XIX, 2009, č. 4, s. 281-300
GLEJTEK, M. Erby novej Žilinskej diecézy a jej prvého biskupa Mons. Tomáša Galisa. In Genealogicko – heraldický hlas, roč. XVIII, 2008, č. 1, s. 36-37.

RECENZIE A ANOTÁCIE

ČECH, ZDIRAD J. K. Papežské znaky. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2009, 520 s. In Genealogicko-heraldický hlas, ročník 21, 2011, č. 1-2, s. 68-70.
JUDÁK, VILIAM – POLÁČIK, ŠTEFAN. Katalóg patrocínií na Slovensku. Bratislava: Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave 2009. 476 s. In Konštantínove listy, ročník 3, 2010, č. 3, s. 156-157, ISSN 1337-8740
KOTLÍKOVÁ, MARTINA – PLOSOVÁ, JAROSLAVA (eds.). Ad Laetitiam. Studenti doc. Vladimíru Vašků k 75. narozeninám. Brno : Masarykova univerzita, 2008, 157 s. In Genealogicko-heraldický hlas, ročník 19, 2009, č. 1 – 2, s. 52-53.
MARÁZ, KAREL. Pečeti Jana Lucemburského. Brno : Masarykova univerzita, 2007, 93 s. In Genealogicko-heraldický hlas, ročník 19, 2009, č. 1 – 2, s. 44-45.
ZUBKO, PETER. Cirkevná heraldika v Košickej arcidiecéze. Košice : Seminár sv. Karola Boromejského, 2008, 143 s. In Genealogicko-heraldický hlas, ročník 19, 2009, č. 1 – 2, s. 46-47.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

FERIANCOVÁ, A. – GLEJTEK, M. (ed.) Prameň – jeho funkcia, význam, interpretácia a limity v historickom výskume. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010, 183 s., ISBN 978-80-8094-587-9

PUBLIKOVANÉ ERBY, TEXTY A ĎALŠIE ARTEFAKTY

Schematizmus Nitrianskej diecézy. Nitra: Biskupský úrad v Nitre, 2020, s. 22. 36, 38, 40, 42, 44, 52, 58, 64, 70, 76, 82, 90, 96, 102, 108, 114, 120, 128, 134, 140, 148.
Thesaurus Heraldicum Ecclesiasticum I. PAVLÍKOVÁ, L. – VRTEL, L. (eds.). Bratislava: VEDA; MV SR, 2019, ISBN 978-80-224-1747-1, s. 12-15, 30-31, 34-35, 38-39, 58-59, 82-83, 94-95, 106-107, 126-127, 140-141, 154-155, 162-163, 168-169, 182-183.
Heraldický register Slovenskej republiky VIII. Martin : Matica slovenská, 2011: s. 154, 172- 174.
Schematizmus Nitrianskej diecézy. Nitra : Biskupský úrad v Nitre, 2010: s. 22, 36, 38, 40, 42, 44, 57, 63, 68, 73, 77, 83, 88, 93, 98, 104, 110, 116, 121, 127, 134.
HOLBIČKA, PETER (ed.). Žilinská diecéza. Žilina : Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, 2009: s. 10, 11, 15, 23, 37, 49, 59, 67, 79, 93, 103, 115, 127.
Heraldický register Slovenskej republiky VII. Martin : Matica slovenská, 2009: s. 151, 155, 157, 193-200.
Schematizmus Žilinskej diecézy. Žilina : Biskupský úrad v Žiline, 2008: s. 18, 22, 30, 38, 46, 52, 56, 64, 70, 78, 86, zadný prebal.
Heraldický register Slovenskej republiky VI. Martin : Matica slovenská, 2008, s. 163, 203- 205.